• Wij helpen ondernemers om succesvol te zijn

  door ze zorgen uit handen te nemen en ze de juiste keuzes te laten maken op fiscaal, financieel en strategisch gebied

  Wij helpen ondernemers om succesvol te zijn
 • Wij worden er gelukkig van als wij ondernemers verder kunnen helpen

  als een betrouwbaar en allround MKB-adviseur

  Wij worden er gelukkig van als wij ondernemers verder kunnen helpen
 • De ondernemer kan zich concentreren op het ondernemen

  omdat hij weet dat de zaken eromheen goed geregeld zijn

  De ondernemer kan zich concentreren op het ondernemen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijnraad
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65187172


Artikel 1
Rijnraad B.V. (hierna: “Rijnraad”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een opdracht komt tot stand met Rijnraad als zodanig, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 2
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van derden, van toepassing op alle overeenkomsten welke Rijnraad aangaat. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtgever en Rijnraad dit schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 3
De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Rijnraad is gehouden tot het betrachten van de zorg van een bekwame opdrachtnemer. Rijnraad voert de opdracht uit op een haar passend tijdstip. Zij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Opdrachtgever is gehouden accurate gegevens aan te leveren.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Rijnraad tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Rijnraad ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 4
Een opdracht aan Rijnraad impliceert de bevoegdheid van Rijnraad om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Rijnraad is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Rijnraad zelf.

Artikel 5
Iedere aansprakelijkheid van Rijnraad, haar vennoten en haar werknemers is beperkt tot het door haar gefactureerde bedrag met betrekking tot de opdracht waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. Mocht, om welke reden dan ook, de in de eerste volzin geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geen stand houden, dan zal de aansprakelijkheid geacht worden te zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Rijnraad afgesloten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van eigen risico.

Het recht op schadevergoeding vervalt, indien na ontdekking van de schade deze niet met bekwame spoed schriftelijk aan Rijnraad is gemeld en in ieder geval nadat twaalf maanden zijn verstreken sinds de gebeurtenis, waaruit de vermeende schade is voortgevloeid en waarvoor Rijnraad aansprakelijk wordt gehouden. Het is de opdrachtgever te allen tijde verboden zich op verrekening te beroepen.

Artikel 6
Rijnraad hanteert een aantal standaardtarieven, uurtarieven en kostenvergoedingen, waarvan een overzicht op verzoek kosteloos aan opdrachtgever wordt toegezonden. Rijnraad heeft te allen tijde het recht deze tarieven periodiek te wijzigen.

Indien de wijziging een verhoging van meer dan 10% inhoudt of indien een wijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van de opdracht, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Opdrachtgever wordt geacht een gewijzigd uurtarief te hebben geaccepteerd indien er dertig dagen zijn verstreken na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan opdrachtgever is toegezonden, waarin het gewijzigde tarief is opgenomen en waartegen door opdrachtgever binnen die termijn niet is geprotesteerd. Het bovenstaande geldt niet voor de vaste prijsafspraken die Rijnraad met opdrachtgever heeft gemaakt. Deze kunnen alleen voor toekomstig uit te voeren werkzaamheden en na overleg met opdrachtgever worden aangepast.

Artikel 7
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het door opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het overeengekomen bedrag, eventueel aangevuld met het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, dient te worden voldaan in Euro’s. Rijnraad kan een voorschot op het honorarium en de kosten verlangen en is bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze betaling is ontvangen. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 8
Alle facturen van Rijnraad dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Rijnraad aanspraak op de wettelijke (handels-)rente over het openstaande factuurbedrag. Alle kosten in en buiten rechte die Rijnraad moet maken voor invordering van facturen, komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij deze kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het totaal aan openstaande bedragen. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9
Op de door Rijnraad opgestelde brieven, contracten en andere stukken blijft het auteursrecht van Rijnraad rusten, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn of haar (betalings-) verplichtingen betreffende de opdracht van hem of haar aan Rijnraad in het kader waarvan Rijnraad tot opstelling daarvan is overgegaan. 

Artikel 10
Op alle rechtsverhoudingen tussen Rijnraad en haar opdrachtgevers is enkel Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Rijnraad heeft het recht ervoor te kiezen een geschil te laten berechten door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.